Indicadors turístics a la Destinació Barcelona 2017

(sense Barcelonès)

SÍNTESI

L'activitat en allotjament turístic a l'Entorn de Barcelona durant el mes de febrer ha tingut un comportament lleugerament negatiu tant en el nombre de turistes rebuts (-1,3%) com en les pernoctacions generades (-1%) comparativament amb l'any anterior. En termes absoluts l’Entorn de Barcelona va rebre un total de 216.202 turistes (en el conjunt de les tres tipologies d'allotjament que s'analitzen) i aquests van generar un total de 435.166 pernoctacions (nits) i van emplear de forma directa a un total de 4.690 treballadors (+5,2% ).

% VIATGERS 54,2% 45,8% % PERNOCTACIONS 48,3% 51,7% DOMÈSTICS ESTRANGERS

-1,3%

216.202

VIATGERS

-1,0%

435.166

PERNOCTACIONS

5,2%

4.690

EMPLEATS

Dades acumulades

(ESTABLIMENTS HOTELERS, CÀMPINGS I TURISME RURAL)

VIATGERS

GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 2016 2017 216.202 9.625 DIFERÈNCIAACUMULADA

PERNOCTACIONS

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 2016 2017 435.166 7.901 DIFERÈNCIAACUMULADA

Variacions interanuals
per tipologies

ESTABLIMENTS HOTELERS

VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS % 0 20 40 60 80 -20 -40 -60 -80 Domèstic Estranger 7,3% 2,8% 3,1% -1,6% -3,0%

Lleuger decreixement en el nombre total de turistes (-0,1%) i lleuger creixement en el nombre total de pernoctacions (+0,4%). Els viatgers espanyols (residents) cauen un 3%, però les pernoctacions d'aquests creixen en la mateixa proporció (2,8%). El resultat és un lleuger augment de l'estada mitjana que se situa en 1,7 nits. El mercat estranger es comporta al contrari: creixement del nombre de turistes (+3,1%) i decreixement en el nombre de pernoctacions (-1,6%). El resultat és una caiguda lleugera de l'estada mitjana que registra un índex de 2,1 nits. L'empleabilitat creix gairebé un 7,3%.

CÀMPINGS

Caiguda significativa aquest mes de febrer del nombre total de turistes rebuts (-17%) i també de les pernoctacions generades (-16%) en els càmpings. El decreixement és tant dels turistes espanyols com dels estrangers, ambdós amb variacions negatives de 2 dígits. L'empleabilitat obté, com va succeir al gener, en aquesta tipologia d'allotjament un increment significatiu del 30,5% respecte el mes de febrer de 2016.

Domèstic Estranger VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS -20 -40 -60 -80 40 60 80 % 20 0 -17,6% -16,7% -17,2% -14,0% 30,5%

Caiguda significativa aquest mes de febrer del nombre total de turistes rebuts (-17%) i també de les pernoctacions generades (-16%) en els càmpings. El decreixement és tant dels turistes espanyols com dels estrangers, ambdós amb variacions negatives de 2 dígits. L'empleabilitat obté, com va succeir al gener, en aquesta tipologia d'allotjament un increment significatiu del 30,5% respecte el mes de febrer de 2016.

ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL

VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS -20 -40 -60 -80 40 60 80 % 20 0 Domèstic Estranger nd nd -10,6% 4,5% 17,5%

El turisme rural presenta un creixement significatiu tant en el nombre de turistes (+11%) com en el nombre de pernoctacions (+17,5%). El turisme rural rebut al febrer a les nostres comarques és pràcticament en la seva totalitat un turisme de procedència espanyola (92%), i per tant el turisme rural procedent de l'estranger és molt poc significatiu, cosa que explica la no disponibilitat de dades d'aquest mercat. L'empleabilitat cau un -10,6% situant-se en els 673 treballadors de mitjana en els establiments rurals.

Evolució de l’ocupació

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% HOTELS (per places) 2016 2017 CÀMPINGS (per parcel·les) 2016 2017 T. RURAL (per places) 2016 2017 GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 54,4% 12,2% 32,8%

Posicionament de l’ocupació

GIRONA BARCELONA* TARRAGONA LLEIDA

GIRONA

33,7%

HOTELS

(PER PLACES)

-1,5%

27,1%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

0,6%

10,6%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

0,9%

BARCELONA

54,5%

HOTELS

(PER PLACES)

2,2%

32,8%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

-5,5%

12,3%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

2,9%

TARRAGONA

31,3%

HOTELS

(PER PLACES)

2,4%

25,6%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

1,2%

6,6%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

-1,2%

LLEIDA

44,5%

HOTELS

(PER PLACES)

6,7%

40,8%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

-0,1%

11,1%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

0,4%

PROVINCIA

0,0%

HOTELS

(PER PLACES)

0,0%

0,0%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

0,0%

0,0%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

0,0%

GIRONA BARCELONA* TARRAGONA LLEIDA