Indicadors turístics a la Destinació Barcelona 2017

(sense Barcelonès)

SÍNTESI

L'activitat en allotjament turístic a l'Entorn de Barcelona durant el mes de març ha tingut un comportament negatiu tant en el nombre de turistes rebuts (-1,1%) com en les pernoctacions generades (-7,3%) comparativament amb l'any anterior. Cal tenir en compte que la Setmana Santa del 2016 va caure plenament en el mes de març (enguany s'ha celebrat al mes d'abril). Durant el mes de març van allotjar-se un total de 306.683 turistes en el conjunt de les tres tipologies d'allotjament que s'analitzen i aquests van generar un total de 673.034 pernoctacions (nits) i van emplear de forma directa a un total de 5.563 treballadors (+6,5% ).

% VIATGERS 57,4% 42,6% % PERNOCTACIONS 51,7% 48,3% DOMÈSTICS ESTRANGERS

-1,1%

306.683

VIATGERS

-7,3%

673.034

PERNOCTACIONS

6,5%

5.563

EMPLEATS

Dades acumulades

(ESTABLIMENTS HOTELERS, CÀMPINGS I TURISME RURAL)

VIATGERS

GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 2016 2017 306.683 6.169 DIFERÈNCIAACUMULADA

PERNOCTACIONS

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 2016 2017 673.034 -44.975 DIFERÈNCIAACUMULADA

Variacions interanuals
per tipologies

ESTABLIMENTS HOTELERS

VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS % 0 20 40 60 80 -20 -40 -60 -80 Domèstic Estranger 1,9% 9,4% 18,7% 21,7% -7,0%

Tot i que el 2016 el mes de març va incloure la Setmana Santa, tenim un creixement en el nombre total de turistes que s’allotgen en hotels (+10,5%) i també un creixement en el nombre total de pernoctacions (+4,9%). Els viatgers espanyols (residents) creixen un 1,9%, però les pernoctacions d'aquests cauen un -7%. El resultat és un lleugera caiguda de l'estada mitjana que se situa en 2,0 nits. El mercat estranger (no residents) creix notablement tant en el nombre de turistes (+21,7%) com en el nombre de pernoctacions (+18,7%). L'estada mitjana es manté en les 2,4 nits. L'empleabilitat als hotels creix gairebé un 10%.

CÀMPINGS

Caiguda significativa aquest mes de març en el nombre total de turistes rebuts (-43%) i també en les pernoctacions generades per aquests (-45%). "L'efecte Setmana Santa 2016" explica bona part d'aquests resultats. El decreixement és tant dels turistes espanyols com dels estrangers, ambdues amb variacions negatives de 2 dígits. L'empleabilitat obté en aquesta tipologia d'allotjament un lleuger decreixement (-0,3%) respecte el mes de març de 2016.

Domèstic Estranger VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS -20 -40 -60 -80 40 60 80 % 20 0 -65,4% -37,1% -48,1% -34,5% -0,3%

Caiguda significativa aquest mes de març en el nombre total de turistes rebuts (-43%) i també en les pernoctacions generades per aquests (-45%). "L'efecte Setmana Santa 2016" explica bona part d'aquests resultats. El decreixement és tant dels turistes espanyols com dels estrangers, ambdues amb variacions negatives de 2 dígits. L'empleabilitat obté en aquesta tipologia d'allotjament un lleuger decreixement (-0,3%) respecte el mes de març de 2016.

ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL

VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS -20 -40 -60 -80 40 60 80 % 20 0 Domèstic Estranger nd nd -5,6% -14,5% -35,0%

El turisme rural presenta un decreixement significatiu tant en el nombre de turistes (-20,6%) com en el nombre de pernoctacions (-37,6%). La interpretació d'aquests resultats s'han de fer tenint en compte l'esmentat "efecte Setmana Santa 2016". El turisme rural rebut al març a les nostres comarques és pràcticament en la seva totalitat un turisme espanyol (97%). El turisme rural procedent de l'estranger és molt poc significatiu, i per aquest motiu no es disposa de dades d'aquest mercat. L'empleabilitat cau un -5,6% situant-se en els 741 treballadors de mitjana.

Evolució de l’ocupació

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% HOTELS (per places) 2016 2017 CÀMPINGS (per parcel·les) 2016 2017 T. RURAL (per places) 2016 2017 GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 61,5% 11,7% 38,0%

Posicionament de l’ocupació

GIRONA BARCELONA* TARRAGONA LLEIDA

GIRONA

35,7%

HOTELS

(PER PLACES)

-8,0%

30,0%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

0,4%

9,8%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

-7,6%

BARCELONA

61,5%

HOTELS

(PER PLACES)

1,4%

38,1%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

-5,0%

11,7%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

-6,1%

TARRAGONA

39,1%

HOTELS

(PER PLACES)

0,5%

30,6%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

0,4%

6,7%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

-6,2%

LLEIDA

31,0%

HOTELS

(PER PLACES)

-9,3%

37,1%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

-1,1%

8,6%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

-4,8%

PROVINCIA

0,0%

HOTELS

(PER PLACES)

0,0%

0,0%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

0,0%

0,0%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

0,0%

GIRONA BARCELONA* TARRAGONA LLEIDA