Indicadors turístics a la Destinació Barcelona 2017

(sense Barcelonès)

SÍNTESI

L'activitat en allotjament turístic a l'Entorn de Barcelona durant el mes de MAIG ha tingut un comportament POSITIU tant en el nombre de turistes rebuts (+3,7%) com en les pernoctacions generades (+6,2%) comparativament amb l'any anterior. Durant el mes de MAIG van allotjar-se a ales comarques de Barcelona més de mig milió de viatgers (en el conjunt de les tres tipologies d'allotjament que s'analitzen) i aquests van generar un total de gairebé 1,4 milions de pernoctacions (nits) i van emplear de forma directa a un total de 8.697 treballadors (+13,7%).

% VIATGERS 44,7% 55,3% % PERNOCTACIONS 35,7% 64,3% DOMÈSTICS ESTRANGERS

3,7%

505.286

VIATGERS

6,2%

1.383.488

PERNOCTACIONS

13,7%

8.697

EMPLEATS

Dades acumulades

(ESTABLIMENTS HOTELERS, CÀMPINGS I TURISME RURAL)

VIATGERS

GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 2016 2017 505.286 104.587 DIFERÈNCIAACUMULADA

PERNOCTACIONS

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 2016 2017 1.383.488 239.482 DIFERÈNCIAACUMULADA

Variacions interanuals
per tipologies

ESTABLIMENTS HOTELERS

VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS % 0 20 40 60 80 -20 -40 -60 -80 Domèstic Estranger 12,0% 1,8% 15,9% 7,9% 5,9%

Creixement en el nombre total de turistes (+4,3%) i creixement de prop del 10% del nombre total de pernoctacions (+9,1%) en els hotels de l'Entorn de Barcelona. Els viatgers espanyols (residents) creixen prop del 2%, i les pernoctacions d'aquests pugen un significatiu +12%. El resultat és un lleuger augment de l'estada mitjana que se situa en 2,2 nits. El mercat estranger (no residents) també creix tant en el nombre de turistes (+6%) com en el nombre de pernoctacions (+8%). L'estada mitjana puja lleugerament i se situa en les 3,1 nits. L'empleabilitat creix força significativament un 16% en els allotjaments hotelers.

CÀMPINGS

Caiguda aquest mes de maig del nombre total de turistes rebuts (-2,1%) i també de les pernoctacions generades (-10%). Els turistes espanyols (que representen 3 de cada 4 turistes de càmping) creixen lleugerament (un +1%) però cauen les seves pernoctacions (-4,4%). Per altra banda segueix creixent l'empleabilitat en aquesta tipologia d'allotjament: un +23% de pujada respecte el mes de maig de 2016.

Domèstic Estranger VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS -20 -40 -60 -80 40 60 80 % 20 0 0,9% 23,1% -11,5% -4,4% -17,7%

Caiguda aquest mes de maig del nombre total de turistes rebuts (-2,1%) i també de les pernoctacions generades (-10%). Els turistes espanyols (que representen 3 de cada 4 turistes de càmping) creixen lleugerament (un +1%) però cauen les seves pernoctacions (-4,4%). Per altra banda segueix creixent l'empleabilitat en aquesta tipologia d'allotjament: un +23% de pujada respecte el mes de maig de 2016.

ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL

VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS -20 -40 -60 -80 40 60 80 % 20 0 Domèstic Estranger 4,6% 5,1% nd nd -6,7%

El turisme rural presenta un creixement significatiu tant en el nombre de turistes (+19,5%) com en el nombre de pernoctacions (+13%). El viatgers resident a Espanya que ha fet turisme rural (representa el 80% sobre el total) creix un 5% respecte l'any anterior, tant en nombre de viatgers com en nombre de pernoctacions. El turisme rural procedent de l'estranger tot i que creix en volum i pes, és encara poc significatiu a les nostres comarques, i per aquest motiu no es disposa de dades segmentades. L'empleabilitat cau un -6,7% aquest mes, situant-se en els 803 treballadors de mitjana.

Evolució de l’ocupació

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% HOTELS (per places) 2016 2017 CÀMPINGS (per parcel·les) 2016 2017 T. RURAL (per places) 2016 2017 GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 69,8% 16,0% 44,4%

Posicionament de l’ocupació

GIRONA BARCELONA* TARRAGONA LLEIDA

GIRONA

46,2%

HOTELS

(PER PLACES)

-2,2%

27,7%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

-1,7%

13,8%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

-2,3%

BARCELONA

69,8%

HOTELS

(PER PLACES)

1,5%

44,5%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

-2,2%

16,1%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

2,0%

TARRAGONA

50,5%

HOTELS

(PER PLACES)

3,0%

37,4%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

-0,6%

9,1%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

-2,2%

LLEIDA

21,8%

HOTELS

(PER PLACES)

0,0%

30,5%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

-2,4%

6,6%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

-2,6%

PROVINCIA

0,0%

HOTELS

(PER PLACES)

0,0%

0,0%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

0,0%

0,0%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

0,0%

GIRONA BARCELONA* TARRAGONA LLEIDA