Indicadors turístics a la Destinació Barcelona 2017

(sense Barcelonès)

SÍNTESI

L'activitat en allotjament turístic a l'Entorn de Barcelona durant el mes d'AGOST ha tingut un comportament POSITIU tant en el nombre de turistes rebuts (+1,5%) com en les pernoctacions generades (+5,0%) comparativament amb l'any anterior. Durant el mes d'AGOST van allotjar-se un total de prop de 628.000 turistes (en el conjunt de les tres tipologies d'allotjament que s'analitzen) i aquests van generar un total de 2,6 milions de pernoctacions (nits) i van emplear de forma directa a un total de 9.932 treballadors (+5,7% ).

% VIATGERS 39,4% 60,6% % PERNOCTACIONS 33,5% 66,5% DOMÈSTICS ESTRANGERS

1,5%

627.358

VIATGERS

5,0%

2.654.414

PERNOCTACIONS

5,7%

9.932

EMPLEATS

Dades acumulades

(ESTABLIMENTS HOTELERS, CÀMPINGS I TURISME RURAL)

VIATGERS

GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 2016 2017 627.358 194.437 DIFERÈNCIAACUMULADA

PERNOCTACIONS

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 2016 2017 2.654.414 876.779 DIFERÈNCIAACUMULADA

Variacions interanuals
per tipologies

ESTABLIMENTS HOTELERS

VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS % 0 20 40 60 80 -20 -40 -60 -80 Domèstic Estranger 6,5% -6,7% 5,3% 5,0% 1,0%

Important creixement en el nombre total de pernoctacions (+5,4%) tot i el lleuger decreixement en el nombre total de turistes (-1,6%) en els hotels de l'Entorn de Barcelona. Els viatgers espanyols (residents) han disminuït un -6,7%, però les pernoctacions d'aquests han augmentat un +6,5%. L'estada mitjana se situa en 2,9 nits. El mercat estranger (no residents) en canvi creix tant en el nombre de turistes (+1%) com en el nombre de pernoctacions (+5%). L'estada mitjana se situa en les 4,4 nits. L'empleabilitat creix un 5,3%.

CÀMPINGS

Molt bons resultats aquest mes d'AGOST en els càmpings de la província: augment tant del nombre total de turistes rebuts (+13,9%) com també de les pernoctacions generades (+5,3%). Els turistes espanyols (que representen el 62% sobre el total) creixen un +15,1% i creixen també les seves pernoctacions (+4,8%). Per la seva banda, els turistes estrangers han crescut un +12% en nombre de turistes i un +6,1% en nombre de pernoctacions. L'estada mitjana s'ha reduït gairebé mg punt (-0,42 pp). L'empleabilitat obté en aquesta tipologia d'allotjament un creixement del +18,2% respecte el mes d'agost de 2016.

Domèstic Estranger VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS -20 -40 -60 -80 40 60 80 % 20 0 12,0% 4,8% 15,1% 18,2% 6,1%

Molt bons resultats aquest mes d'AGOST en els càmpings de la província: augment tant del nombre total de turistes rebuts (+13,9%) com també de les pernoctacions generades (+5,3%). Els turistes espanyols (que representen el 62% sobre el total) creixen un +15,1% i creixen també les seves pernoctacions (+4,8%). Per la seva banda, els turistes estrangers han crescut un +12% en nombre de turistes i un +6,1% en nombre de pernoctacions. L'estada mitjana s'ha reduït gairebé mg punt (-0,42 pp). L'empleabilitat obté en aquesta tipologia d'allotjament un creixement del +18,2% respecte el mes d'agost de 2016.

ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL

VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS -20 -40 -60 -80 40 60 80 % 20 0 Domèstic Estranger 11,0% 15,1% -27,7% -23,1% -1,1%

El turisme rural presenta una caiguda tant en el nombre de turistes (-3,9%) com en el nombre de pernoctacions (-5,9%), arrossegat per la caiguda del viatger estranger. El turisme rural espanyol (que representa aquest mes el 67% sobre el total) creix respecte l'any anterior, tant en nombre de viatgers (+15,1%) com en nombre de pernoctacions (+11%). El turisme rural procedent de l'estranger però, decreix en ambdós indicadors: nombre de turistes (-28%) i nombre de pernoctacions (-23%). L'empleabilitat decreix lleugerament aquest mes (-1,1%), situant-se en els 810 treballadors de mitjana.

Evolució de l’ocupació

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% HOTELS (per places) 2016 2017 CÀMPINGS (per parcel·les) 2016 2017 T. RURAL (per places) 2016 2017 GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 81,8% 62,9% 50,9%

Posicionament de l’ocupació

GIRONA BARCELONA* TARRAGONA LLEIDA

GIRONA

79,8%

HOTELS

(PER PLACES)

-1,6%

67,2%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

0,7%

57,3%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

1,5%

BARCELONA

81,8%

HOTELS

(PER PLACES)

-1,4%

62,9%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

1,0%

51,0%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

1,7%

TARRAGONA

87,5%

HOTELS

(PER PLACES)

0,9%

70,7%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

2,5%

35,9%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

0,4%

LLEIDA

55,0%

HOTELS

(PER PLACES)

1,6%

48,5%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

1,3%

34,4%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

-6,3%

PROVINCIA

0,0%

HOTELS

(PER PLACES)

0,0%

0,0%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

0,0%

0,0%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

0,0%

GIRONA BARCELONA* TARRAGONA LLEIDA