Indicadors turístics a la Destinació Barcelona 2017

(sense Barcelonès)

SETEMBRE

SÍNTESI

L'activitat en allotjament turístic a l'Entorn de Barcelona durant el mes de SETEMBRE ha tingut un comportament POSITIU tant en el nombre de turistes rebuts (+7,8%) com en les pernoctacions generades (+8,1%) comparativament amb l'any anterior. Durant el mes de SETEMBRE van allotjar-se un total de prop de 522.000 turistes (en el conjunt de les tres tipologies d'allotjament que s'analitzen) i aquests van generar un total de 1,7 milions de pernoctacions (nits) i van emplear de forma directa a un total de 9.510 treballadors (+9,9% ).

% VIATGERS 42,5% 57,5% % PERNOCTACIONS 30,2% 69,8% DOMÈSTICS ESTRANGERS

7,8%

521.315

VIATGERS

8,1%

1.757.153

PERNOCTACIONS

9,9%

9.510

EMPLEATS

Dades acumulades

(ESTABLIMENTS HOTELERS, CÀMPINGS I TURISME RURAL)

VIATGERS

GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 2016 2017 521.315 232.055 DIFERÈNCIAACUMULADA

PERNOCTACIONS

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 2016 2017 1.757.153 1.007.998 DIFERÈNCIAACUMULADA

Variacions interanuals
per tipologies

ESTABLIMENTS HOTELERS

VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS % 0 20 40 60 80 -20 -40 -60 -80 Domèstic Estranger 5,5% -1,7% 10,2% 8,4% 12,5%

Important creixement tant en el nombre total de turistes (+6,9%) com en el nombre total de pernoctacions (+7,7%) en els hotels de l'Entorn de Barcelona. Els viatgers espanyols (residents) han disminuït un -1,7%, però les pernoctacions d'aquests han augmentat un +5,5%. L'estada mitjana se situa en 2,1 nits. El mercat estranger (no residents) en canvi creix tant en el nombre de turistes (+12,5%) com en el nombre de pernoctacions (+8,4%). L'estada mitjana se situa en les 4,0 nits. L'empleabilitat creix un 10,2%.

CÀMPINGS

Molt bons resultats aquest mes de SETEMBRE en els càmpings de la província: augment tant del nombre total de turistes rebuts (+13,0%) com també de les pernoctacions generades (+9,1%). Els turistes espanyols (que representen el 71% sobre el total) creixen un +15,2% i creixen també les seves pernoctacions (+14,1%). Per la seva banda, els turistes estrangers han crescut un +7,9% en nombre de turistes i un +1,9% en nombre de pernoctacions. L'estada mitjana s'ha reduït lleugerament en -0,14 pp. L'empleabilitat obté en aquesta tipologia d'allotjament un creixement del +14,1% respecte el mes de setembre de 2016.

Domèstic Estranger VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS -20 -40 -60 -80 40 60 80 % 20 0 7,9% 14,1% 15,2% 14,1% 1,9%

Molt bons resultats aquest mes de SETEMBRE en els càmpings de la província: augment tant del nombre total de turistes rebuts (+13,0%) com també de les pernoctacions generades (+9,1%). Els turistes espanyols (que representen el 71% sobre el total) creixen un +15,2% i creixen també les seves pernoctacions (+14,1%). Per la seva banda, els turistes estrangers han crescut un +7,9% en nombre de turistes i un +1,9% en nombre de pernoctacions. L'estada mitjana s'ha reduït lleugerament en -0,14 pp. L'empleabilitat obté en aquesta tipologia d'allotjament un creixement del +14,1% respecte el mes de setembre de 2016.

ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL

VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS -20 -40 -60 -80 40 60 80 % 20 0 Domèstic Estranger 18,5% 3,2% 4,7% 9,6% 35,0%

El turisme rural presenta un increment tant en el nombre de turistes (+7,3%) com en el nombre de pernoctacions (+16,5%), recuperant la caiguda del mes anterior en viatgers estrangers. El turisme rural espanyol (que representa aquest mes el 84% sobre el total) creix respecte l'any anterior, tant en nombre de viatgers (+3,2%) com en nombre de pernoctacions (+18,5%). El turisme rural procedent de l'estranger també augmenta en ambdós indicadors: nombre de turistes (+35,0%) i nombre de pernoctacions (+9,6%). L'empleabilitat creix aquest mes (4,7%), situant-se en els 825 treballadors de mitjana.

Evolució de l’ocupació

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% HOTELS (per places) 2016 2017 CÀMPINGS (per parcel·les) 2016 2017 T. RURAL (per places) 2016 2017 GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 73,4% 49,3% 20,6%

Posicionament de l’ocupació

GIRONA BARCELONA* TARRAGONA LLEIDA

GIRONA

65,0%

HOTELS

(PER PLACES)

1,7%

37,5%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

1,8%

18,4%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

0,7%

BARCELONA

73,5%

HOTELS

(PER PLACES)

0,9%

49,3%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

1,7%

20,7%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

3,7%

TARRAGONA

73,0%

HOTELS

(PER PLACES)

5,6%

49,9%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

2,0%

14,1%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

3,6%

LLEIDA

31,3%

HOTELS

(PER PLACES)

2,3%

32,7%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

0,0%

11,8%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

0,9%

PROVINCIA

0,0%

HOTELS

(PER PLACES)

0,0%

0,0%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

0,0%

0,0%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

0,0%

GIRONA BARCELONA* TARRAGONA LLEIDA