Indicadors turístics a la Destinació Barcelona 2017

(sense Barcelonès)

OCTUBRE

SÍNTESI

L'activitat en allotjament turístic a l'Entorn de Barcelona durant el mes d'OCTUBRE ha tingut un comportament NEGATIU en el nombre de turistes rebuts (-4,3%) però POSITIU, en canvi, en les pernoctacions generades (+6,4%) comparativament amb l'any anterior. Durant el mes d'OCTUBRE van allotjar-se un total de prop de 415.000 turistes (en el conjunt de les tres tipologies d'allotjament que s'analitzen) i aquests van generar un total de 1,1 milions de pernoctacions (nits) i van emplear de forma directa a un total de 7.476 treballadors (+7,8% ).

% VIATGERS 47,6% 52,4% % PERNOCTACIONS 38,1% 61,9% DOMÈSTICS ESTRANGERS

-4,3%

414.023

VIATGERS

6,4%

1.158.341

PERNOCTACIONS

7,8%

7.476

EMPLEATS

Dades acumulades

(ESTABLIMENTS HOTELERS, CÀMPINGS I TURISME RURAL)

VIATGERS

GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 2016 2017 414.023 DIFERÈNCIA ACUMULADA 213.244

PERNOCTACIONS

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 2016 2017 1.158.341 DIFERÈNCIA ACUMULADA 1.077.705

Variacions interanuals
per tipologies

ESTABLIMENTS HOTELERS

VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS % 0 20 40 60 80 -20 -40 -60 -80 Domèstic Estranger 2,4% -8,0% -4,2% 7,6% 4,9%

Important recessió en el nombre total de turistes de l'Entorn de Barcelona (-5,8%) i en el nombre total de pernoctacions en els hotels de la comarca del Barcelonès (-7,0%). L'Entorn de Barcelona, en canvi, augmenta (+4,1%) en el nombre total de pernoctacions. Els viatgers espanyols (residents) han disminuït considerablement (-8,0%) però les pernoctacions d'aquests han augmentat un +2,4%. L'estada mitjana se situa en 2,0 nits. El mercat estranger (no residents) decreix en el nombre de turistes (-4,2%) i guanya en nombre de pernoctacions (+4,9%). L'estada mitjana se situa en les 3,3 nits. L'empleabilitat creix un 7,6%.

CÀMPINGS

Bons resultats aquest mes d'OCTUBRE en els càmpings de la província: augment tant del nombre total de turistes rebuts (+7,1%) com també de les pernoctacions generades (+25,0%). Els turistes espanyols (que representen el 75% sobre el total) disminueixen un -1,7% però creixen en les seves pernoctacions (+36,5%). Per tant, augmenten l'estada mitjana (+0,88 pp). Els turistes estrangers, per la seva banda, creixen un +45,6% en nombre de turistes i un +6,0% en nombre de pernoctacions. L'estada mitjana es segueix reduint, aquest cop en -1,61 pp. L'empleabilitat obté en aquesta tipologia d'allotjament un creixement del +31,1% respecte el mes d'octubre de 2016.

Domèstic Estranger VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS -20 -40 -60 -80 40 60 80 % 20 0 45,6% 36,5% 31,1% 6,0% -1,7%

Bons resultats aquest mes d'OCTUBRE en els càmpings de la província: augment tant del nombre total de turistes rebuts (+7,1%) com també de les pernoctacions generades (+25,0%). Els turistes espanyols (que representen el 75% sobre el total) disminueixen un -1,7% però creixen en les seves pernoctacions (+36,5%). Per tant, augmenten l'estada mitjana (+0,88 pp). Els turistes estrangers, per la seva banda, creixen un +45,6% en nombre de turistes i un +6,0% en nombre de pernoctacions. L'estada mitjana es segueix reduint, aquest cop en -1,61 pp. L'empleabilitat obté en aquesta tipologia d'allotjament un creixement del +31,1% respecte el mes d'octubre de 2016.

ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL

VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS -20 -40 -60 -80 40 60 80 % 20 0 Domèstic Estranger nd nd 0,5% -5,2% -1,3%

El turisme rural segueix en bona tendència incrementant tant en el nombre de turistes (+4,2%) com en el nombre de pernoctacions (+2,6%) potenciat per la bona marxa del turisme internacional. El turisme rural espanyol (que representa aquest mes el 83% sobre el total) cau respecte l'any anterior, tant en nombre de viatgers (-5,2%) com en nombre de pernoctacions (-1,3%). El turisme rural procedent de l'estranger tot i que creix en volum i pes, és encara poc significatiu a les nostres comarques, i per aquest motiu no es disposa de dades segmentades. L'empleabilitat creix més moderadament aquest mes (+0,5%), situant-se en els 788 treballadors de mitjana.

Evolució de l’ocupació

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% HOTELS (per places) 2016 2017 CÀMPINGS (per parcel·les) 2016 2017 T. RURAL (per places) 2016 2017 GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 64,1% 43,6% 18,3%

Posicionament de l’ocupació

GIRONA BARCELONA* TARRAGONA LLEIDA

GIRONA

50,0%

HOTELS

(PER PLACES)

-1,1%

31,7%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

0,0%

14,2%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

-1,1%

BARCELONA

64,2%

HOTELS

(PER PLACES)

-4,6%

43,7%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

0,2%

18,3%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

1,9%

TARRAGONA

58,1%

HOTELS

(PER PLACES)

6,5%

34,1%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

1,1%

11,8%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

-0,6%

LLEIDA

28,4%

HOTELS

(PER PLACES)

0,7%

35,7%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

-0,1%

9,3%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

-2,9%

PROVINCIA

0,0%

HOTELS

(PER PLACES)

0,0%

0,0%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

0,0%

0,0%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

0,0%

GIRONA BARCELONA* TARRAGONA LLEIDA