Indicadors turístics a la Destinació Barcelona 2017

(sense Barcelonès)

NOVEMBRE

SÍNTESI

L'activitat en allotjament turístic a l'Entorn de Barcelona durant el mes de NOVEMBRE ha tingut un comportament POSITIU tant en el nombre de turistes rebuts (+8,6%) com en les pernoctacions generades per aquests viatgers (+6,5%) comparativament amb l'any anterior. Durant el mes de novembre van allotjar-se un total de prop de 234.000 turistes (en el conjunt de les tres tipologies d'allotjament que s'analitzen) i aquests van generar un total de prop de mig milió de pernoctacions (nits) i van emplear de forma directa a un total de 5.100 treballadors (+4,5% ).

% VIATGERS 57,6% 42,4% % PERNOCTACIONS 54,0% 46,0% DOMÈSTICS ESTRANGERS

8,6%

233.631

VIATGERS

6,5%

465.447

PERNOCTACIONS

4,5%

5.100

EMPLEATS

Dades acumulades

(ESTABLIMENTS HOTELERS, CÀMPINGS I TURISME RURAL)

VIATGERS

GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 2016 2017 233.631 231.834 DIFERÈNCIAACUMULADA

PERNOCTACIONS

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 2016 2017 465.447 1.106.180 DIFERÈNCIAACUMULADA

Variacions interanuals
per tipologies

ESTABLIMENTS HOTELERS

VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS % 0 20 40 60 80 -20 -40 -60 -80 Domèstic Estranger 4,3% 9,9% 2,8% 6,5% 7,4%

Bones notícies en els hotels de l'Entorn de Barcelona amb un augment tant en el nombre de turistes (+8,7%) com en el nombre total de pernoctacions (+5,5%). Els hotels del Barcelonès segueixen en recessió a nivell general. Els viatgers espanyols (residents) creixen a l’Entorn en quasi 10 punts (+9,9%) i augmenten en +4,3% les pernoctacions. L'estada mitjana se situa en 1,75 nits. El mercat estranger (no residents) també guanya en nombre de turistes (+7,4%) i en nombre de pernoctacions (+6,3%). L'estada mitjana se situa en les 2,1 nits. L'empleabilitat creix un 2,8%.

CÀMPINGS

Bons resultats aquest mes de novembre en els càmpings de la província: augmenta tant el nombre total de turistes rebuts (+1,9%) com les pernoctacions generades, aquestes en major proporció (+9,0%). Els turistes espanyols (que representen el 87% sobre el total) augmenten un 9,0% generant un +14,6% de pernoctacions. Per tant augmenta lleugerament (+5%) l'estada mitjana. Els turistes estrangers, per la seva banda, decreixen significativament: un -28,4% en nombre de viatgers i un -5,8% en nombre de pernoctacions. L'estada mitjana però, aconsegueix créixer en més d'un 30%. L'empleabilitat obté en aquesta tipologia d'allotjament un creixement del +19,2% respecte el mes de novembre de 2016.

Domèstic Estranger VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS -20 -40 -60 -80 40 60 80 % 20 0 14,6% 9,0% 19,2% -28,4% -5,8%

Bons resultats aquest mes de novembre en els càmpings de la província: augmenta tant el nombre total de turistes rebuts (+1,9%) com les pernoctacions generades, aquestes en major proporció (+9,0%). Els turistes espanyols (que representen el 87% sobre el total) augmenten un 9,0% generant un +14,6% de pernoctacions. Per tant augmenta lleugerament (+5%) l'estada mitjana. Els turistes estrangers, per la seva banda, decreixen significativament: un -28,4% en nombre de viatgers i un -5,8% en nombre de pernoctacions. L'estada mitjana però, aconsegueix créixer en més d'un 30%. L'empleabilitat obté en aquesta tipologia d'allotjament un creixement del +19,2% respecte el mes de novembre de 2016.

ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL

VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS -20 -40 -60 -80 40 60 80 % 20 0 Domèstic Estranger 9,5% 5,5% 8,6% nd nd

El turisme rural segueix en bona tendència: increment molt positiu tant del nombre de turistes (+21,2%) com del nombre de pernoctacions (+21,4%), potenciat per la bona marxa del turisme internacional. El turisme rural espanyol (que representa el 85% sobre el total) creix respecte l'any anterior en nombre de viatgers (+5,5%) i en pernoctacions (9,5%). El turisme rural procedent de l'estranger tot i que creix en volum i pes, és encara poc significatiu a les nostres comarques, i per aquest motiu no es disposa de dades segmentades. L'empleabilitat creix aquest mes (+8,6%), situant-se en els 807 treballadors de mitjana.

Evolució de l’ocupació

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% HOTELS (per places) 2016 2017 CÀMPINGS (per parcel·les) 2016 2017 T. RURAL (per places) 2016 2017 GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 49,6% 35,8% 15,8%

Posicionament de l’ocupació

GIRONA BARCELONA* TARRAGONA LLEIDA

GIRONA

29,7%

HOTELS

(PER PLACES)

-3,3%

29,1%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

2,1%

11,3%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

0,0%

BARCELONA

49,6%

HOTELS

(PER PLACES)

-5,0%

35,8%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

1,1%

15,9%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

3,3%

TARRAGONA

27,7%

HOTELS

(PER PLACES)

3,4%

22,9%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

-0,5%

7,1%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

1,1%

LLEIDA

18,9%

HOTELS

(PER PLACES)

-0,6%

40,4%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

-3,9%

7,0%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

0,3%

PROVINCIA

0,0%

HOTELS

(PER PLACES)

0,0%

0,0%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

0,0%

0,0%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

0,0%

GIRONA BARCELONA* TARRAGONA LLEIDA