Indicadors turístics a la Destinació Barcelona 2017

(sense Barcelonès)

DESEMBRE

SÍNTESI

L'activitat en allotjament turístic a l'Entorn de Barcelona durant el mes de desembre ha tingut un comportament globalment negatiu tant en el nombre de turistes rebuts (-3,6%) com en les pernoctacions generades per aquests viatgers (-7,1) comparativament amb l'any anterior. Durant el mes de desembre van allotjar-se un total de prop de 204.500 turistes (en el conjunt de les tres tipologies d'allotjament que s'analitzen) i aquests van generar poc més de 400.000 pernoctacions (nits) i van emplear de forma directa a un total de 4.802 treballadors (+2,3% ).

% VIATGERS 65,2% 34,8% % PERNOCTACIONS 61,1% 38,9% DOMÈSTICS ESTRANGERS

-3,6%

204.467

VIATGERS

-7,1%

402.672

PERNOCTACIONS

2,3%

4.802

EMPLEATS

Dades acumulades

(ESTABLIMENTS HOTELERS, CÀMPINGS I TURISME RURAL)

VIATGERS

GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 2016 2017 204.467 224.433 DIFERÈNCIAACUMULADA

PERNOCTACIONS

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 2016 2017 402.672 1.075.302 DIFERÈNCIAACUMULADA

Variacions interanuals
per tipologies

ESTABLIMENTS HOTELERS

VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS % 0 20 40 60 80 -20 -40 -60 -80 Domèstic Estranger 1,5% -9,6% -10,9% -10,8% -2,4%

Davallada a l'Entorn de Barcelona amb una caiguda tant en el nombre de turistes (-5,9%) com en el nombre total de pernoctacions (-10,3%). Els viatgers espanyols (residents) cauen en -2,4% i redueixen un -10,9% les pernoctacions. L'estada mitjana se situa en 1,58 nits. El mercat estranger (no residents) també disminueix en nombre de turistes (-10,8%) i en nombre de pernoctacions (-9,6%). L'estada mitjana es manté en les 2,1 nits. L'empleabilitat creix un 1,5%.

CÀMPINGS

Bons resultats aquest mes de desembre en els càmpings de la província en el nombre total de turistes rebuts (+6,2%) . Les pernoctacions generades, en canvi , pateixen una petita recessió (-2,4%). Els turistes espanyols (que representen el 91% sobre el total) augmenten considerablement en un +21,6% generant un +31,4% de pernoctacions. Per tant, augmenta l'estada mitjana (+8,1%). No es disposa de dades de volum de turistes estrangers en càmpings aquest mes. L'empleabilitat obté en aquesta tipologia d'allotjament un creixement del +3,6% respecte el mes de desembre de 2016.

Domèstic Estranger VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS -20 -40 -60 -80 40 60 80 % 20 0 31,4% 21,6% 3,6% nd nd

Bons resultats aquest mes de desembre en els càmpings de la província en el nombre total de turistes rebuts (+6,2%) . Les pernoctacions generades, en canvi , pateixen una petita recessió (-2,4%). Els turistes espanyols (que representen el 91% sobre el total) augmenten considerablement en un +21,6% generant un +31,4% de pernoctacions. Per tant, augmenta l'estada mitjana (+8,1%). No es disposa de dades de volum de turistes estrangers en càmpings aquest mes. L'empleabilitat obté en aquesta tipologia d'allotjament un creixement del +3,6% respecte el mes de desembre de 2016.

ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL

VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS -20 -40 -60 -80 40 60 80 % 20 0 Domèstic Estranger 22,6% 23,6% 6,1% nd nd

El turisme rural segueix en bona tendència: increment molt positiu tant del nombre de turistes (+21,8%) com del nombre de pernoctacions (+20,2%). El turisme rural espanyol (que representa el 99,5% sobre el total) creix respecte l'any anterior en nombre de viatgers (+23,6%) i en pernoctacions (22,6%). El turisme rural procedent de l'estranger és molt poc significatiu a les nostres comarques aquest mes, i per aquest motiu no es disposa de dades segmentades. L'empleabilitat creix aquest mes (+6,1%), situant-se en els 812 treballadors de mitjana.

Evolució de l’ocupació

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% HOTELS (per places) 2016 2017 CÀMPINGS (per parcel·les) 2016 2017 T. RURAL (per places) 2016 2017 GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 42,8% 37,7% 26,8%

Posicionament de l’ocupació

GIRONA BARCELONA* TARRAGONA LLEIDA

GIRONA

30,1%

HOTELS

(PER PLACES)

-1,8%

30,9%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

-6,7%

22,1%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

1,7%

BARCELONA

42,8%

HOTELS

(PER PLACES)

-6,5%

37,7%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

4,3%

26,8%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

4,7%

TARRAGONA

36,0%

HOTELS

(PER PLACES)

3,1%

28,5%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

1,8%

17,3%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

4,5%

LLEIDA

34,7%

HOTELS

(PER PLACES)

6,2%

43,6%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

6,7%

17,9%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

1,0%

PROVINCIA

0,0%

HOTELS

(PER PLACES)

0,0%

0,0%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

0,0%

0,0%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

0,0%

GIRONA BARCELONA* TARRAGONA LLEIDA