Indicadors turístics a l’Entorn de Barcelona 2018

(Destinació Barcelona sense Barcelonès)

DESEMBRE

SÍNTESI

L'activitat en allotjament turístic a l'entorn de Barcelona durant el mes de desembre ha tingut un comportament lleugerament superior al del 2017 en el nombre de turistes rebuts (+0,6%) i també en el nombre de pernoctacions generades (+4,1%), atenent a les darreres dades oficials de l’any de l'INE.

Durant el mes de desembre van allotjar-se un total de poc més de 214.000 turistes (en el conjunt de les tres tipologies d'allotjament que s'analitzen), que van generar casi 439.000 pernoctacions i van emplear de forma directa a un total de 4.573 treballadors (-8%).

% VIATGERS 63,3% 36,7% % PERNOCTACIONS 59,2% 40,8% DOMÈSTICS ESTRANGERS

0,6%

214.367

VIATGERS

4,1%

438.789

PERNOCTACIONS

-8,0%

4.573

EMPLEATS

Dades acumulades

(ESTABLIMENTS HOTELERS, CÀMPINGS I TURISME RURAL)

VIATGERS

GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 2017 2018 214.367 -152.312 DIFERÈNCIAACUMULADA

PERNOCTACIONS

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 2017 2018 438.789 -627.344 DIFERÈNCIAACUMULADA

Variacions interanuals
per tipologies

ESTABLIMENTS HOTELERS

VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS % 0 20 40 60 80 -20 -40 -60 -80 Domèstic Estranger -12,3% -3,5% 3,7% 3,6% 7,5%

L'activitat turística en els hotels de l'entorn de Barcelona durant el mes de desembre és superior al 2017 pel que fa a pernoctacions (+5,7%), però el nombre de turistes continua sent lleugerament inferior que l'any passat (-0,7%). L'estada mitjana se situa en les 1,9 nits (+6,4%).

• Els viatgers espanyols (residents) es redueixen en nombre (-3,5%), però augmenten en pernoctacions generades (+7,5%). L'estada mitjana arriba fins a les 1,7 nits (+11,6%).

• El mercat estranger (no residents), en canvi, creix tant en nombre de turistes (+3,6%), com en el nombre de pernoctacions (+3,7%). L'estada mitjana d'aquest segment es manté en les 2,1 nits.

L'empleabilitat es veu bastant reduïda aquest mes (-12,3%).

CÀMPINGS

El nombre de turistes en càmpings augmenta significativament aquest mes respecte l'any passat (+11,5%), però el nombre de pernoctacions, en canvi s'ha reduït un -1,8%. L'estada mitjana per tant es redueix fins a un -12%, situant-se en les 3 nits.

• Els turistes espanyols (que representen el 82% sobre el total) creixen un +14%, tot i que el nombre de pernoctacions es redueix un -2,5%. D'aquesta manera, l'estada mitjana es redueix en un -14,5%, fins arribar a les 2,4 nits.

• Els turistes estrangers creixen lleugerament (+1,5%) i les pernoctacions decreixen un -0,6%. En aquest cas l'estada mitjana decreix fins les 5,8 nits (-2,1%).

L'empleabilitat en aquesta tipologia, es veu considerablement reduïda, un -7%.

Domèstic Estranger VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS -20 -40 -60 -80 20 40 60 80 % 0 1,5% 14,1% -2,5% -7,0% -0,6%

El nombre de turistes en càmpings augmenta significativament aquest mes respecte l'any passat (+11,5%), però el nombre de pernoctacions, en canvi s'ha reduït un -1,8%. L'estada mitjana per tant es redueix fins a un -12%, situant-se en les 3 nits.

• Els turistes espanyols (que representen el 82% sobre el total) creixen un +14%, tot i que el nombre de pernoctacions es redueix un -2,5%. D'aquesta manera, l'estada mitjana es redueix en un -14,5%, fins arribar a les 2,4 nits.

• Els turistes estrangers creixen lleugerament (+1,5%) i les pernoctacions decreixen un -0,6%. En aquest cas l'estada mitjana decreix fins les 5,8 nits (-2,1%).

L'empleabilitat en aquesta tipologia, es veu considerablement reduïda, un -7%.

ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL

VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS -20 -40 -60 -80 20 40 60 80 % 0 Domèstic Estranger 5,6% nd nd 12,7% -1,4%

L'activitat turística en el turisme rural registra un creixement en el nombre de turistes rebuts (+5,1%), però registra un decreixement en el nombre de pernoctacions (-1,5%). L'estada mitjana se situa a les 2,5 nits, un -6,2% menys que l'any passat.

• El turisme rural que prové de la resta de l'Estat espanyol (amb un pes del 99% sobre el total) es veu incrementat respecte l'any anterior en nombre de viatgers (+5,6%). En nombre de pernoctacions, en canvi, hi ha un decreixement del -1,4%.

• Per la seva part el turisme rural procedent de l'estranger és molt poc significatiu aquest mes a les nostres comarques, i per aquest motiu no es disposa de dades segmentades per aquest mercat.

L'empleabilitat creix força aquest mes (+12,7%), situant-se als 915 treballadors.

Evolució de l’ocupació

DESTINACIÓ BARCELONA (INCLOU EL BARCELONÈS)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. HOTELS (per places) 2017 2018 CÀMPINGS (per parcel·les) 2017 2018 T. RURAL (per places) 2017 2018 31,7% 25,9% 50,4%

Posicionament de l’ocupació

PER PROVÍNCIES

GIRONA BARCELONA* TARRAGONA LLEIDA

GIRONA

32,8%

HOTELS

(PER PLACES)

2,5%

31,1%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

-0,8%

25,0%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

2,8%

BARCELONA

50,4%

HOTELS

(PER PLACES)

7,4%

31,7%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

-3,1%

25,9%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

-1,4%

TARRAGONA

33,1%

HOTELS

(PER PLACES)

-2,7%

25,0%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

-0,4%

17,2%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

0,0%

LLEIDA

34,1%

HOTELS

(PER PLACES)

-0,8%

44,6%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

1,5%

19,1%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

1,4%

PROVINCIA

0,0%

HOTELS

(PER PLACES)

0,0%

0,0%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

0,0%

0,0%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

0,0%

GIRONA BARCELONA* TARRAGONA LLEIDA

*Inclou el Barcelonès