Indicadors turístics a la Destinació Barcelona 2017

(sense Barcelonès)

SÍNTESI

L'activitat en allotjament turístic a l'Entorn de Barcelona durant el mes d'abril ha tingut un comportament positiu tant en el nombre de turistes rebuts com en les pernoctacions generades (+23%) comparativament amb l'any anterior. Cal tenir en compte que la Setmana Santa del 2016 va caure plenament en el mes de març (enguany s'ha celebrat al mes d'abril). Durant el mes d'ABRIL van allotjar-se un total de 428.471 turistes (en el conjunt de les tres tipologies d'allotjament que s'analitzen) i aquests van generar un total de 1,1 milions de pernoctacions (nits) i van emplear de forma directa a un total de 6.805 treballadors (+11,5% ).

% VIATGERS 54,1% 45,9% % PERNOCTACIONS 48,7% 51,3% DOMÈSTICS ESTRANGERS

23,1%

428.471

VIATGERS

22,9%

1.092.389

PERNOCTACIONS

11,5%

6.805

EMPLEATS

Dades acumulades

(ESTABLIMENTS HOTELERS, CÀMPINGS I TURISME RURAL)

VIATGERS

GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 2016 2017 428.471 86.493 DIFERÈNCIAACUMULADA

PERNOCTACIONS

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 2016 2017 1.092.389 158.628 DIFERÈNCIAACUMULADA

Variacions interanuals
per tipologies

ESTABLIMENTS HOTELERS

VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS % 0 20 40 60 80 -20 -40 -60 -80 Domèstic Estranger 17,7% 24,0% 19,6% 17,8% 13,1%

Degut principalment al període vacacional de la Setmana Santa, tenim un creixement en el nombre total de turistes (+21%) i també en el nombre total de pernoctacions (+18,6%). Els viatgers espanyols (residents) creixen gairebé un 18%, i les pernoctacions d'aquests pugen prop del +20%. El resultat és un lleuger augment de l'estada mitjana que se situa en 2,2 nits. El mercat estranger (no residents) també creix notablement tant en el nombre de turistes (+24%) com en el nombre de pernoctacions (+18%). L'estada mitjana se situa en les 2,6 nits. L'empleabilitat creix significativament un 13%.

CÀMPINGS

Creixement significatiu aquest mes d'abril del nombre total de turistes rebuts (+33,3%) i també de les pernoctacions generades (+37%). "L'efecte Setmana Santa 2017" explica bona part d'aquests resultats. El creixement és sobretot promogut pels turistes espanyols (que representen un 78% sobre el total). Aquests creixen un +47.3% en nombre i un +68,1% en pernoctacions. L'empleabilitat obté en aquesta tipologia d'allotjament un creixement del +17% respecte el mes d'abril de 2016.

Domèstic Estranger VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS -20 -40 -60 -80 40 60 80 % 20 0 47,3% 68,1% 5,1% 17,0% -0,4%

Creixement significatiu aquest mes d'abril del nombre total de turistes rebuts (+33,3%) i també de les pernoctacions generades (+37%). "L'efecte Setmana Santa 2017" explica bona part d'aquests resultats. El creixement és sobretot promogut pels turistes espanyols (que representen un 78% sobre el total). Aquests creixen un +47.3% en nombre i un +68,1% en pernoctacions. L'empleabilitat obté en aquesta tipologia d'allotjament un creixement del +17% respecte el mes d'abril de 2016.

ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL

VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS -20 -40 -60 -80 40 60 80 % 20 0 Domèstic Estranger 87,8% 32,8% nd nd -0,1%

El turisme rural presenta un creixement significatiu tant en el nombre de turistes (+29,1%) com en el nombre de pernoctacions (+64,7%). En la interpretació d'aquests resultats s'ha de tenir en compte l'esmentat "efecte Setmana Santa 2017". El turisme rural rebut a l'abril a les nostres comarques és pràcticament en la seva totalitat un turisme espanyol (93%). El turisme rural procedent de l'estranger és molt poc significatiu, i per aquest motiu no es disposa de dades d'aquest mercat. L'empleabilitat es manté molt semblant a la de l’any anterior (-0,1%) situant-se en els 813 treballadors de mitjana.

Evolució de l’ocupació

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% HOTELS (per places) 2016 2017 CÀMPINGS (per parcel·les) 2016 2017 T. RURAL (per places) 2016 2017 GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 73,3% 19,9% 46,4%

Posicionament de l’ocupació

GIRONA BARCELONA* TARRAGONA LLEIDA

GIRONA

52,4%

HOTELS

(PER PLACES)

7,1%

28,4%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

3,3%

20,6%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

7,7%

BARCELONA

73,3%

HOTELS

(PER PLACES)

8,1%

46,5%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

5,1%

19,9%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

7,6%

TARRAGONA

55,8%

HOTELS

(PER PLACES)

14,1%

38,6%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

9,3%

19,3%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

10,0%

LLEIDA

31,6%

HOTELS

(PER PLACES)

13,8%

31,8%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

-1,9%

15,6%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

9,4%

PROVINCIA

0,0%

HOTELS

(PER PLACES)

0,0%

0,0%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

0,0%

0,0%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

0,0%

GIRONA BARCELONA* TARRAGONA LLEIDA