Demanda

Demanda en hotels

Distribució turística
Distribució comarcal dels turistes allotjats a l’Entorn de Barcelona*

Perfil del turista

Llocs d’interès
Nombre de visitants als principals llocs d’interès

Impactes econòmics

Impost sobre les Estades en Establiments Turístics (IEET)
Distribució comarcal de la recaptació de la taxa turística*

Valoració i reputació