Què vol dir rehabilitar?

'Rehabilitar' fa referència al conjunt d’obres que, sense modificar la configuració arquitectònica global d’un edifici d’habitatges o un habitatge, en milloren la qualitat pel que fa a les condicions de seguretat, funcionalitat, accessibilitat i eficiència energètica.

Rehabilitar implica:

  • Fer obres de reparació de patologies, que poden incloure diversos graus, des de lesions greus que afectin la seguretat de l'edifici i la seva estabilitat global fins a d'altres de més petites, com esquerdes d'assentament, petites fissures o humitats que, de vegades, també poden suposar un risc per a les persones.
  • Fer obres per a la millora de la sostenibilitat, l'eficiència i la rehabilitació energètica, entenent com a tals, entre d'altres, les que afecten l'envolupant de l'edifici, les instal·lacions d'energies renovables i les d'adequació funcional i tecnològica.

    Les mesures que s'incorporin poden ser passives, és a dir, adreçades a reduir la demanda energètica dels edificis existents, o actives, que són aquelles que incideixen sobre els sistemes de producció de fred i calor dels edificis (climatització i aigua calenta sanitària).

  • Fer obres per millorar les condicions d'accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques. Aquestes obres inclouen la creació d'itineraris practicables, la instal·lació d'ascensor o la supressió de barreres arquitectòniques.

Alguns recordatoris i aclariments:

Pensa en rehabilitacions integrals que tinguin en compte no només els aspectes energètics sinó també els aspectes d'accessibilitat, seguretat, salut i confort, amb l'objectiu de millorar l'habitabilitat dels edificis i la qualitat de vida de les persones.
Aprofita les rehabilitacions que no siguin de caràcter energètic per incloure-hi l'eficiència energètica com a requeriment addicional.
Recorda que la rehabilitació pot ser voluntària, però quan afecta la conservació és una obligació legal.
Recorda també que si les intervencions i reparacions que es fan sobre l'edifici o dins dels habitatges i locals no són les adequades, s'agreuja el problema i poden aparèixer patologies.