Mòdul 3. Detecció. Senyals d’alerta i indicadors de risc en el desenvolupament de l’infant de 0-3 anys

2. Desenvolupament normal i senyals d’alerta en el primer any de vida

”El desenvolupament del nadó és un procés continu, que s’inicia en la concepció i culmina en la maduresa, amb una seqüència similar en tots els infants però amb un ritme variable” (Illingworth, R.S., 1993).

Durant el primer any de vida, el nadó iniciarà tot un procés de construcció i maduració de les seves capacitats, que seran molt importants per al seu desenvolupament. En aquest curt període és quan el nadó passa d’un món fetal sensorial a un món relacional-comunicatiu. Desenvoluparà noves competències per explorar i descobrir el seu entorn i, per tant, pensarà com un individu i aniran apareixent aspectes emocionals.

I tot això passarà gràcies al fet que hi ha un adult que li ofereix cures afectives i materials que faran que aparegui una vinculació adult-nadó. Aquest adult li oferirà un entorn segur que afavorirà l’interès per conèixer el món de manera tranquil·la.

Primerament prendrà consciència de la seva identitat corporal, i a posteriori, de la seva identitat com a subjecte diferenciat de l’adult.

Durant aquest primer any de vida, els bebès fan un gran canvi. Així, el nadó passarà:

2.1. Primer trimestre (fins als 3 mesos)

 • Postura en flexió (posició fetal)
 • Elevació del cap
 • Mans tancades, prensió reflexa
 • Observació de les pròpies mans
 • Fixació ocular sobre cares familiars
 • Bona succió
 • Fase sensorial-relacional: importància de les primeres relacions
 • No diferenciació entre el nadó i la persona cuidadora/l'entorn
 • Resposta al tacte, la carícia, l’arrauliment, la veu de la persona cuidadora
 • Seguiment d’objectes amb la mirada
 • Interès per mirar la cara
 • Inici del somriure (1r organitzador psíquic)
 • Importància del plor com a comunicació
 • Reconeixement del biberó (3-4 mesos)
 • Cerca de contacte ocular
 • Resposta a estímuls auditius (veus conegudes com la de la persona cuidadora)
 • Localització de sons laterals i moviment del cap (estímul auditiu)
 • Inici dels sons guturals com a resposta a la veu de l’adult: /a/, /o/, /u/, /gggaaaa/, /gggguuuu/
 • El plor, el crit i el somriure com a formes de comunicació

Senyals d’alerta (fins als 3 mesos)

 • No aixeca gens el cap en decúbit pron.
 • Manté l’asimetria.
 • Presenta una marcada hipotonia o hipertonia.
 • És molt passiu o excessiu en moviments espontanis (moviment en bloc).
 • Manté la mà tancada amb el dit polze a dins.
 • No té interès a agafar objectes, i si ho fa, no els aguanta.
 • Hi ha trastorn de la succió o rebuig persistent d’aliment.
 • No somriu (1r organitzador psíquic).
 • No fixa la mirada, no hi ha seguiment visual ni auditiu.
 • No plora o plora excessivament (irritabilitat).
 • Davant un soroll fort, no hi cap resposta reflexa (gir del cap, sobresalt…).
 • Emet sons monòtons, no balboteja.
 • No reacciona en sentir la veu de la persona cuidadora.

2.2. Segon trimestre (de 4 a 6 mesos)

 • Bon control cefàlic (3-4 mesos)
 • Aparició del volteig (5-6 mesos) i pas de D/P a D/S
 • Manteniment de la posició asseguda amb ajuda (al final dels 6 mesos)
 • Exploració del cos (mans, peus, panxa…) i identificació de si mateix (inici de la diferenciació de la resta de persones)
 • Interès per agafar-se els peus i posar-se’ls a la boca
 • Interès per agafar els objectes voluntàriament i llepar-los
 • Reconeixement de l’altre (persona cuidadora) i inici de la diferenciació (fins als 6-8 mesos prefereix persones familiars)
 • Reconeixement del plaer, gratificació a través de la relació, somriure freqüent
 • Manca de consciència de l’existència d’un objecte (persona cuidadora) que no és dintre del camp visual
 • Jocs d’interacció: jocs de falda, joc Cucu Tras
 • Imitació d’algun joc senzill (gaudi del joc corporal)
 • Reclam de companyia
 • Inici dels sons vocàlics llargs, com una sensació sensorial plaent
 • Xiscles i sorolls amb la boca per atreure l’atenció de les persones cuidadores
 • Imitació de l’entonació de la persona cuidadora quan li parla
 • Gir del cap quan sent sons familiars
 • Plor quan té gana i somriure quan les persones cuidadores o la gent li fan festes

Senyals d’alerta segon trimestre (de 4 a 6 mesos)

 • No plora o plora excessivament (irritabilitat).
 • És molt passiu, només menja i dorm.
 • No té interès per les persones, no mira ni somriu.
 • No té interès pels objectes: per agafar-los, mirar-los…
 • Persisteixen els moviments involuntaris.
 • No fa servir una de les mans.
 • És poc expressiu, no emet sons o n’emet en poca quantitat (balbuceig).
 • No fa cas dels sorolls.
 • No s’orienta ni respon a la veu.
 • No emet sons vocàlics per cridar l’atenció (sons estereotipats).
 • No li atrauen les joguines sonores i no les fa sonar.

2.3. Tercer trimestre (de 7 a 9 mesos)

 • Control del cos: s’asseu sol, s’arrossega per terra, gateja, culeja… (desplaçament autònom)
 • Posició dreta amb suport
 • Interès per desplaçar-se per agafar coses
 • Pinçament amb els dits i manipulació precisa
 • Exploració d’objectes: manté agafats dos objectes, els dona cops, els llança per veure on cauen i quin soroll fan…
 • Autonomia per menjar: es posa aliments a la boca
 • Inici de l’entreteniment en solitari (exploració d’objectes)
 • Gir del cap quan el criden pel seu nom i elevació dels braços perquè l’agafin
 • Imitació d’algun gest senzill: adeu, picar de mans, ralet, jocs de falda
 • Estranyesa davant el desconegut (2n organitzador, 8 mesos)
 • Recerca d’un objecte que li cau amb la mirada i espera perquè li sigui retornat (tirar-recollir)
 • Permanència objecte (reconeix la persona cuidadora)
 • Somriure davant la imatge en un mirall (l’acarona però encara no es reconeix)
 • Satisfacció i moviment quan sent cançons
 • Anticipació d’alguna rutina (hora de menjar, bany…)
 • Localització de sons procedents de diferents direccions
 • Reconeixement de l’entonació quan les persones cuidadores estan contentes o s’enfaden
 • Comprensió del no quan se li parla (3r organitzador, 8-9 mesos)
 • Joc amb la boca: inicia el balboteig /pa/, /ma/, /da/, /ta/, /b/… (no propositiu)
 • Jocs de torn amb els cuidadors emetent sons (prediàleg)
 • Satisfacció i moviment quan sent cançons infantils

Senyals d’alerta tercer trimestre (de 7 a 9 mesos)

 • No reacciona davant l’estrany (2n organitzador psíquic).
 • No es manté assegut.
 • No té interès per desplaçar-se (7-8 mesos) i arrossegar-se ni per agafar coses.
 • Té conductes repetitives (colpejar-se, balancejar-se…).
 • No mostra interès pels objectes.
 • No busca el contacte amb els familiars.
 • No fa cas al no de la persona cuidadora (3r organitzador psíquic).
 • No fa balbuceig ni sil·labeja, no experimenta amb els sons.
 • No para atenció als sons familiars.
 • Les seves produccions només tenen una funció sensorial (no comunicativa).

2.4. Quart trimestre (de 10 a 12 mesos)

 • Canvis posturals: gateja, es posa dret amb ajuda
 • Inici del desplaçament, seguretat
 • Pinça madura (índex-polze)
 • Interès per posar i treure objectes d’un recipient
 • Assenyalament amb l’índex
 • Abraçades i petons a adults i altres infants
 • Resposta quan se’l crida pel nom
 • Canvi d’expressió quan se li diu que no
 • Jocs d’exploració i descoberta
 • Joc de posar i treure en recipients, forats… Consciència precària dins/fora, sobre/sota, causa/efecte
 • Repetició d’accions amb intencionalitat
 • Primeres paraules. Assenyalament de coses que li agraden o objectes coneguts
 • Joc d’amagar i buscar una joguina si veu on s’ha amagat. Presència/absència dels objectes, de la persona cuidadora… (a partir de12 mesos)
 • Somriure davant la seva imatge en el mirall (es reconeix)
 • Imitació de gestos quotidians
 • Accions com dir adeu amb la mà i girar el cap quan se’l crida
 • Comprensió de paraules com mamà, papà, nen…
 • Escolta de les persones cuidadores i resposta amb vocalitzacions més precises
 • Interpretació dels missatges dels altres, més per la melodia que no pas pel contingut
 • Intencionalitat comunicativa en els sons que emet (primeres paraules amb significat)
 • Jocs de torn amb la persona cuidadora emetent sons (prediàleg)
 • Agrupació de síl·labes per dir paraules senzilles

Senyals d’alerta quart trimestre (de 10 a 12 mesos)

 • No reacciona quan se’l crida pel seu nom.
 • No es desplaça autònomament cap als 10 mesos.
 • No es posa dret ni es manté dret amb subjecció.
 • Es desplaça sense finalitat.
 • No reclama l’adult ni li respon.
 • No mostra interès per explorar els objectes (no juga).
 • No balbuceja ni sil·labeja, no fa gestos (dir hola i adeu, assenyalar…).
 • No reacciona a les diferents entonacions d’expressions emocionals.
 • No entén quan se li prohibeix alguna cosa.
 • No fa la pinça.
 • No reconeix paraules senzilles.
 • No entén ordres senzilles ni el no (3r organitzador psíquic).
 • No entén dona’m si no s’acompanya d’un gest indicatiu.
 • És passiu o té poc interès per participar en jocs (ralet-ralet, cinco lobitos, Cucu Tras…).
Pujar