Mòdul 3. Detecció. Senyals d’alerta i indicadors de risc en el desenvolupament de l’infant de 0-3 anys

Qüestionari d’avaluació per a la intervenció social (QÜAIS)

Amb l’objectiu d’establir criteris comuns que ajudin els equips dels CDIAP a saber quan han d’incloure la intervenció del treballador social del CDIAP per tal que estableixi un diagnòstic social, es va crear el Qüestionari d’avaluació per a la intervenció social (QÜAIS).

Aquest instrument de cribratge consisteix en un qüestionari amb dotze àmbits i vint-i-nou indicadors amb una puntuació establerta. La suma total dels valors dels indicadors mostrarà si és necessària o no la intervenció del treballador social del CDIAP per tal de valorar la situació sociofamiliar en un context concret. La puntuació establerta per tal que el treballador social faci un diagnòstic és de 6 i no implica necessàriament la intervenció en la família, ja que aquesta dependrà sempre del resultat del seu diagnòstic social.

En el cas de les escoles bressol, pot ser una eina útil per identificar situacions que preocupen i que poden ser susceptibles d’una coordinació amb serveis socials o amb el CDIAP en el cas que l’infant sigui usuari del servei.

Qüestionari d'avaluació per a la intervenció social (QÜAIS)

Funcions parentals Necessitats bàsiques no cobertes 3
Manca d'habilitats per desenvolupar les funcions parentals 2
Vincles afectius inadequats 2
Dinàmiques familiars Dinàmiques familiars alterades o conflictives 3
Exposició de l'infant a escenes de violència 3
Pèrdua d'un progenitor 2
Salut Limitacions en l'autonomia dels progenitors 3
Manca de seguiment mèdic 3
Complexitat de la malaltia de l'infant 2
Manca de cobertura sanitària 1
Teràpia Incompliment del pla terapèutic 3
Escola Infants no escolaritzats 3
Feina Dificultats per obtenir un mitjà de subsistència 1
Activitats delictives o marginals 2
Economia Situació econòmica insuficient 3
Ingressos econòmics d'activitats marginals 2
Habitatge Inestabilitat en l'habitatge 1
Inhabitabilitat en el domicili 3
Xarxes socials Manca de xarxa de suport informal 1
Manca de xarxa de suport formal 1
Aspectes legals Manca de documentació vigent 2
Manca de gestió de la documentació legal de l'infant 2
Privació de llibertat 3
Conflictes derivats del conveni regulador de la guarda dels fills 3
Mesures de protecció a la infància 3
Altres Altres 3
Seguiment de serveis socials 3
Situacions d'especial consideració Sospites de maltractament 3
Risc greu o desemparament 3
Pujar