Mòdul 3. Detecció. Senyals d’alerta i indicadors de risc en el desenvolupament de l’infant de 0-3 anys

8. Indicadors de risc

Considerem factors de risc les condicions o circumstàncies de l’infant, la seva família o el seu entorn que puguin contribuir a fer aparèixer o augmentar una situació perjudicial per a l’infant.

Hi ha diferents factors de risc que poden alterar el desenvolupament dels infants, alguns dels quals poden actuar paral·lelament, com ara:

 • Factors de risc biològics que actuen en els períodes fetal, perinatal o postnatal i perjudiquen el desenvolupament normal del sistema nerviós central.
 • Factors de risc familiars que tenen a veure amb la situació familiar i els possibles factors estressors viscuts durant les diferents etapes de la vida del infant.
 • Factors de risc socials i/o ambientals que poden actuar negativament sobre infants biològicament sans o no. Les seves experiències o condicions de vida poden alterar el desenvolupament i perjudicar-lo.

L’instrument més utilitzat per detectar el risc social en els CDIAP és el llistat d’indicadors a través de:

 • L’observació de les interaccions dels membres del nucli familiar.
 • L’entrevista amb els adults de referència de l’infant.
 • La visita al domicili familiar.
 • Les coordinacions amb l’àmbit educatiu, sanitari i social.

S’ha de tenir en compte que un factor de risc no sempre és equivalent a un factor etiològic.

Pot passar que en cada un dels apartats esmentats es puguin considerar un o més factors de risc. Tanmateix, seria interessant assenyalar quin factor de risc sembla més important o més directament relacionat amb el trastorn que es diagnostica.

S’ha de tenir en compte, a més, que en alguns casos un factor de risc biològic (com per exemple, la prematuritat) pot ser causa d’un altre factor de risc, com seria l’estrès de la família per l’esmentada prematuritat. A més a més, s’hi podria afegir un factor ambiental, com seria la separació precoç de les persones cuidadores i l’hospitalització. En aquests casos, cal tenir en compte tots aquests factors.

8.1. Indicadors de risc biològics

Comprèn l’etapa des de la concepció fins a l’inici del treball del part.

 • Antecedents familiars de trastorns auditius, visuals, neurològics o psiquiàtrics de possible recurrència
 • Administració de fàrmacs a la persona cuidadora que puguin causar defectes congènits
 • Ingesta de substàncies que puguin afectar el fetus
 • Infeccions que puguin afectar el fetus
 • Exposició materna a radiacions i agents químics que puguin afectar el desenvolupament de l’infant
 • Insuficiència placentària
 • Cromosomopaties i síndromes dismòrfiques
 • Neurometabolopaties
 • Malformacions del sistema nerviós central
 • Hidrocefàlia congènita
 • Patologia cranial que pugui afectar el desenvolupament de l’infant
 • Síndrome malformativa somàtica amb risc de trastorn del desenvolupament neuropsicosensorial

Es considera període perinatal el comprès entre l’inici del treball del part i els 7 dies de vida extrauterina.

 • Nadó amb un pes de naixement inferior al percentil 3 en les gràfiques poblacionals
 • Nadó amb pes inferior a 1.500 g
 • Edat gestacional inferior a les 32 setmanes
 • Nadó amb Apgar inferior a 3 al primer minut o inferior a 7 als 5 minuts
 • Nadó amb ventilació mecànica superior a 24 hores
 • Asfíxia perinatal
 • Nadó amb hiperbilirubinèmia amb exanguinotransfusió
 • Convulsions neonatals
 • Sèpcia, meningitis o encefalitis neonatal
 • Disfunció del sistema nerviós central
 • Administració d’aminoglucòsids o agents ototòxics
 • Hemorràgia intracranial
 • Hipoglucèmia (inferior a 20 mg/dl)
 • Nutrició insuficient

Per evitar solapament amb el grup anterior, considerarem el temps postnatal el posterior als 7 dies de vida extrauterina.

 • Infeccions postnatals del sistema nerviós central
 • Traumatisme cranioencefàlic
 • Hidrocefàlia adquirida
 • Dany cerebral observat per neuroimatge. Qualsevol lesió del sistema nerviós observada per neuroimatge i que no és considerada una variant de la normalitat
 • Otitis mitjana crònica o recurrent
 • Microcefàlia o macrocefàlia
 • Nutrició insuficient

8.2. Indicadors de risc familiars

 • Edat dels pares inferior als 20 anys o superior als 40 anys
 • Pares drogodependents
 • Pares amb diagnòstic de malaltia mental, trastorns sensorials o deficiència mental
 • Retirada de la pàtria potestat d’altres fills
 • Dificultats per realitzar les funcions parentals
 • Altres característiques dels pares
 • Ruptura familiar o situacions crítiques
 • Ambients familiars greument alterats
 • Antecedents i situacions de maltractament físic o psicològic
 • Famílies en situació de pobresa o excloses socialment
 • Família sense suport de la família extensa o l’entorn social
 • Participació en programes de reproducció assistida
 • Trencament familiar o situacions crítiques
 • Embarassos no acceptats, accidentals o traumatitzants (violació)
 • Embarassos múltiples
 • Informació de malformacions o lesions del fetus (probables o confirmades)
 • Part múltiple
 • Diagnòstic probable de discapacitat física o malformació
 • Hospitalització
 • Bessonada
 • Diagnòstic probable de discapacitat o malformació
 • Situacions de maltractament físic o psicològic
 • Trencament familiar o situacions crítiques
 • Depressió postpart de la mare
 • Infant amb hospitalització prolongada o freqüent
 • Canvis freqüents de cuidadors
 • Institucionalització
 • Pèrdua sobtada d’algun membre de la família primària

8.3. Indicadors de risc socials

Considerem factors de protecció les condicions o circumstàncies que potencien el desenvolupament de l’infant o l’adolescent i que redueixen les probabilitats que aparegui una situació de risc o desemparament.

Els indicadors de protecció serien:

 • Habilitats socials: recursos personals dels progenitors
 • Funcions parentals:
  • Necessitats bàsiques cobertes
  • Habilitats per desenvolupar les funcions parentals
  • Vincles afectius adequats
  • Dinàmiques familiars estables i definides
 • Salut:
  • Situació de salut
  • Cobertura sanitària
 • Compliment terapèutic
 • Infants escolaritzats
 • Ocupació laboral
 • Economia:
  • Situació econòmica suficient
  • Suport econòmic de tercers
 • Habitatge:
  • Estabilitat en l’habitatge
  • Habitabilitat del domicili
 • Xarxes socials de suport
 • Documentació vigent
 • Altres

Considerem factors de vulnerabilitat les condicions o circumstàncies relativament estables i de llarga duració que potencien o incrementen els factors de risc.

Els indicadors de vulnerabilitat serien:

 • Dèficit de recursos personals dels progenitors
 • Funcions parentals:
  • Dificultats per atendre les necessitats bàsiques
  • Dificultats per desenvolupar les funcions parentals
  • Vincles afectius que dificulten la criança
 • Dinàmiques familiars:
  • Dinàmiques familiars fràgils o inestables
  • Ruptures familiars
  • Antecedents de maltractaments
  • Desbordament familiar
 • Salut:
  • Problemes de salut en els progenitors
  • Problemes de salut en el nucli de convivència
  • Tractaments mèdics o terapèutics en el nucli de convivència
 • Dificultats en el compliment del pla terapèutic
 • Escola:
  • Excés de permanència a l’escola
  • Absentisme escolar
 • Feina:
  • Ocupació laboral inestable
  • Recerca activa de feina
  • Dificultats per conciliar la vida laboral i familiar
 • Economia:
  • Ingressos irregulars
  • Mala distribució dels ingressos
  • Dependència econòmica de tercers
 • Habitatge: condicions del domicili que poden afectar el desenvolupament de l’infant
 • Xarxes socials de suport insuficients
 • Aspectes legals:
  • Absència del conveni regulador de la guarda dels fills
  • Antecedents de mesures de protecció a la infància
 • Seguiment de serveis socials

Considerem factors de risc les condicions o circumstàncies de l’infant, la seva família o el seu entorn que puguin contribuir a l’aparició o l’augment d’una situació perjudicial per a l’infant.

Els indicadors de risc serien:

 • Funcions parentals:
  • Necessitats bàsiques no cobertes
  • Manca d’habilitats per desenvolupar les funcions parentals
  • Vincles afectius inadequats
 • Dinàmiques familiars:
  • Dinàmiques familiars alterades o conflictives
  • Exposició de l’infant a escenes de violència
  • Pèrdua d’un progenitor
 • Salut:
  • Limitacions en l’autonomia dels progenitors
  • Manca de seguiment mèdic
  • Complexitat de la malaltia de l’infant
  • Manca de cobertura sanitària
 • Incompliment del pla terapèutic
 • Infants no escolaritzats
 • Feina:
  • Dificultats per obtenir un mitjà de subsistència
  • Activitats delictives o marginals
 • Economia:
  • Situació econòmica insuficient
  • Ingressos econòmics d’activitats marginals
 • Habitatge: inestabilitat en l’habitatge o domicili
 • Manca de xarxes socials de suport
 • Aspectes legals:
  • Manca de la documentació vigent
  • Manca de gestió de la documentació legal de l’infant
  • Privació de llibertat
  • Conflictes derivats del conveni regulador de la guarda dels fills
  • Mesures de protecció a la infància
 • Seguiment de serveis socials
 • Situacions d’especial consideració:
  • Sospita de maltractament
  • Risc greu o desemparament
Pujar