La gestió transversal de les estratègies municipals de cooperació al desenvolupament

4. La transversalitat de les estratègies municipals de cooperació al desenvolupament

Com hem vist, el desenvolupament és un fenomen de caràcter multidimensional en què intervenen nombrosos factors, no únicament econòmics. A més, la globalització i la interdependència entre països està generant cada cop problemes més complexos que afecten el conjunt de la comunitat internacional i que tenen un impacte a nivell local. Per tant, es tracta de problemes que requereixen un enfocament més ampli i integral i que només poden ser tractats eficaçment des del conjunt del govern municipal. Això només serà possible establint un diàleg horitzontal i relacional entre la unitat de cooperació i la resta d’agents municipals.

Avui dia no es pot fer front a la complexitat dels problemes actuals del món de manera unilateral i des d’un departament aïllat de la resta de l’organització. És important que l’ajuntament s’apropi a la ciutadania i a la realitat sobre la qual vol incidir des de diferents angles i sectors de treball, i això s’aconseguirà quan la cooperació al desenvolupament esdevingui transversal.

Exemple

Cal fer polítiques d’educació, de joventut, de promoció econòmica, de medi ambient, etc. que eduquin els col·lectius als quals s’adrecen en els valors i principis d’una ciutadania global corresponsable i compromesa amb els problemes del desenvolupament que afecten el conjunt de la humanitat. Per ser efectius, aquesta tasca ja no es pot fer únicament des de la política de cooperació al desenvolupament.

Un altre exemple el constitueix el fet d’implicar progressivament diferents àrees de govern en les accions de cooperació de caràcter tècnic. Això pot tenir com a resultat un augment del coneixement i més legitimitat d’aquesta política en el conjunt de la corporació.

La transversalitat (Serra, 2004) és una eina organitzativa i és un concepte.

  • D’una banda, és un sistema d’estratègies i instruments organitzatius que s’aplica dins l’estructura clàssica sectorial i permet adaptar-se i donar una millor resposta a una realitat complexa.
  • De l’altra, fa referència al compromís de tota l’organització per treballar per uns determinats objectius des de tota l’estructura municipal.

Per tant, la transversalitat entesa d’aquesta manera àmplia permetrà consolidar una política determinada a nivell de tota l’organització (mainstreaming).

En l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, definim la transversalitat com una estratègia de treball que integra els objectius d’aquesta política en tot el govern municipal, de manera que aquest faci front als reptes que planteja el desenvolupament global des de tots els àmbits competencials i comptant amb tots els agents vinculats al territori. Aquests àmbits hauran d’incorporar aquest enfocament de la cooperació al desenvolupament en totes les fases de la política: diagnosi, disseny, planificació, execució i avaluació.

Aquesta definició s’assimila a la del principi de coherència de polítiques per al desenvolupament, però alhora la transversalitat apel·la a crear uns mecanismes organitzatius que facilitin aquesta integració dels objectius i a promoure els valors propis de la política de cooperació a tota l’organització.

Assolint la transversalitat de la política de cooperació, l’ajuntament passarà de tenir un paper únicament de distribuïdor de recursos a adquirir un rol dinamitzador i facilitador, i la cooperació s’orientarà cap a la realitat i cap a la ciutadania de manera més integral i holística i contribuirà a crear una veritable política de ciutat solidària i transformadora.

Pujar