La gestió transversal de les estratègies municipals de cooperació al desenvolupament

6. L’eina d’autovaloració de la transversalitat de les estratègies municipals de cooperació al desenvolupament

En el marc d’aquesta reflexió sobre l’impuls de la transversalitat de les estratègies municipals de cooperació al desenvolupament neix una eina d’autovaloració. Aquesta ha estat dissenyada en format Excel i és un test que permet identificar el grau d’acompliment, per part de la corporació local que el fa, dels principals elements que constitueixen la transversalitat.

El valor d’aquesta eina és que no planteja una reorganització dràstica del funcionament del govern municipal, sinó que intenta adaptar-se a la realitat dels nostres ens locals i fa una proposta realista i fàcil d’assolir.

L’eina és un test que conté una sèrie de rúbriques que cal valorar en funció de quatre nivells d’acompliment. Aquestes són algunes de les especificitats en la seva utilització i el resultat final:

  1. Es recomana puntuar reflexionant cada punt. No es tracta d’obtenir la màxima nota, del contrari l’eina no té utilitat per identificar qüestions clau que cal millorar.
  2. A cada bloc hi ha diversos elements que es consideren crítics per a l’acompliment de la transversalitat. Aquests no es poden veure inicialment, però són computats amb un valor superior en la valoració final.
  3. Un cop s’han respost totes les rúbriques, l’eina proporciona un breu informe amb els resultats que es podrà desar i imprimir.
  4. En el cas de no assolir una puntuació mínima en els elements clau, l’informe en ressalta els punts que cal millorar.

Aquesta eina és un llibre de treball Excel (arxiu Excel) que utilitza els recursos habituals d’Excel i la programació VBA (macros d’Excel) per automatitzar tasques i obtenir les funcionalitats necessàries.

Requeriments:

  • Sistema operatiu: Windows 7 i superiors (8, 10, etc.)
  • Programari de full de càlcul: Excel 2010 o superior (2013, 2016, etc.)
  • Resolució de pantalla: la visualització de l'eina s'adapta automàticament a la mida (la resolució) de la pantalla, però es recomana que l'amplada sigui igual o superior a 1.200 px per facilitar-ne la lectura.
  • Seguretat: cal que l’Excel estigui configurat per executar macros i autoritzar-ne l'execució (si ho demana en obrir l’arxiu Excel de l’eina). Si és necessari, es pot canviar la configuració de les macros a Excel: Fitxer > Opcions > Centre de confiança > Configuració del centre de confiança > Configuració de les macros > Inhabilita totes les macros amb notificació. Funciona amb qualsevol opció que no sigui la primera que diu “Inhabilita totes les macros sense notificació”, però per raons de seguretat, es recomana l’opció predeterminada que és la segona.

Altres consideracions:

  • El llibre de treball de l’eina té els fulls protegits amb el sistema estàndard d’Excel. La clau per desprotegir els fulls és: “_ _ _ _ _ _” (sis espais en blanc).

Eina d’autovaloració de la transversalitat d’estratègies de cooperació al desenvolupament

Descarregar l'eina Excel

Pujar